ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΕΚΜΑΡ Ε.Π.Ε.

Η εταιρεία ΤΕΚΜΑΡ Ε.Π.Ε. (εφεξής για λόγους συντομίας «η Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Φάληρο Αττικής, οδός Εθν. Μακαρίου αρ. 15 και στην οποία ανήκει ο ιστότοπος www.tekmar1.gr δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και πώληση βιομηχανικών κινητήρων, κινητήρων θαλάσσης και συστημάτων πρόωσης, καθώς και στην παροχή ανταλλακτικών και τεχνικών υπηρεσιών με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών της.
Η Εταιρεία δίνει πρωταρχική σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει και επεξεργάζεται κατά την εκπλήρωση των εμπορικών σκοπών της και δεσμεύεται να σέβεται την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων με τα οποία έρχεται σε επικοινωνία, επαγρυπνώντας για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της, με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων της.

Ο όρος προσωπικά δεδομένα αφορά κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο και οδηγεί ή μπορεί να οδηγήσει σε εξακρίβωση της ταυτότητάς του.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής για λόγους συντομίας «Πολιτική») είναι η ενημέρωση των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων της Εταιρείας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση) και τον τρόπο προστασίας τους, καθώς και τα δικαιώματά αυτών έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Αναλυτικά και λόγω της σημασίας που δίνει η Εταιρεία στο απόρρητο σάς καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα:
1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε
2. Νομική βάση και σκοπός επεξεργασίας
3. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων
4. Τρόπος αποθήκευσης και διασφάλισης των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων
5. Χρονική διάρκεια διατήρησης των προσωπικών δεδομένων
 
6. Δικαιώματα υποκειμένων και τρόπος πρόσβασης και ελέγχου των προσωπικών δεδομένων
7. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
8. Cookies
9. Τρόπος αντιμετώπισης και γνωστοποίησης παραβιάσεων
10. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε
Αναφορικά με τους πελάτες μας:
Δημογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμό Διαβατηρίου)
Οικονομικά φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ και ΔΟΥ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή ΙΒΑΝ)
Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας ή έδρας εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / email, ιστοσελίδα)

Αναφορικά με τους συνεργάτες μας
Δημογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμό Διαβατηρίου)
Οικονομικά φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ και ΔΟΥ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή ΙΒΑΝ)
Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας ή έδρας εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / email, ιστοσελίδα)

Αναφορικά με τους εργαζομένους μας
Δημογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμό Διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης)
Οικονομικά φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ και ΔΟΥ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή ΙΒΑΝ)
Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / email)
Δεδομένα υγείας που λαμβάνουμε από ιατρικά έγγραφα, βεβαιώσεις, βιβλιάριο υγείας και πιστοποιητικά ιατρικής φύσης που καταθέτουν οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας.

Νομική βάση και σκοπός επεξεργασίας
 
1. Η παροχή δημογραφικών, οικονομικών - φορολογικών στοιχείων καθώς και στοιχείων επικοινωνίας από τους πελάτες ή και πιθανούς πελάτες και συνεργάτες έχει ως σκοπό - νομική βάση την εκτέλεση σύμβασης και την υλοποίηση παραγγελίας. Εν προκειμένω, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης (υλοποίηση παραγγελίας), της οποίας ο πελάτης ή ο συνεργάτης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ΄ αίτηση αυτών πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
2. Η έκδοση σχετικών φορολογικών παραστατικών πελατών και συνεργατών έχει σκοπό- νομική βάση τη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Εν προκειμένω, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας να συλλέγει τα φορολογικά αυτά στοιχεία, να τα τηρεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να τα διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ.
3. Η παροχή δημογραφικών, οικονομικών - φορολογικών στοιχείων, στοιχείων επικοινωνίας, οικογενειακής κατάστασης καθώς και δεδομένων υγείας από τους εργαζομένους στην Εταιρεία έχει σκοπό – νομική βάση την ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον εργαζόμενο και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την εργατική νομοθεσία και τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης. Εν προκειμένω, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας.
4. Η παροχή προσωπικών δεδομένων συνεργατών (όνομα συνεργάτη, υπευθύνου επικοινωνίας) στην εταιρεία κατά τη διενέργεια έρευνας ικανοποίησης έχει σκοπό - νομική βάση τη συγκατάθεση του υποκειμένου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας. Εν προκειμένω, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και δεν προκύπτει ότι υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα του συνεργάτη που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Η διαβίβαση στοιχείων των πελατών σε συνεργάτες προμηθευτές γίνεται με σκοπό τη προώθηση της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη και προς εκτέλεση σύμβασης με αυτόν. Εν προκειμένω, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας ο πελάτης είναι συμβαλλόμενο μέρος
 
Νομική βάση της διαβίβασης αυτής είναι η ύπαρξη συμβατικής σχέσης και η συγκατάθεση του πελάτη.


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για σκοπό άλλο από αυτό που επιδιωκόταν κατά το χρόνο συλλογής.

Κατά συνέπεια τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την Εταιρεία μας, τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους, όσο και κατά την τήρησή και επεξεργασία τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιορίζεται εντός Εταιρείας. Η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα συνεργάτες μας τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας και δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες των δεδομένων κατόπιν συγκατάθεσης του ίδιου του υποκειμένου, νόμιμης υποχρέωσης ή/και σύμβασης συνεργασίας είναι οι παρακάτω:
1. Δημόσιοι φορείς Υπουργείου Εργασίας και φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και δημόσιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
2. Δικαστικές ή/και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων
3. Εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας όπως λογιστής, εταιρείες courier (και οι προστιθέντες τους), οι οποίοι δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εντολών τους στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.
4. Τράπεζες προκειμένου να επεξεργαστεί μια πληρωμή στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης με το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων και εντός του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.
 
Τρόπος αποθήκευσης και διασφάλισης των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων, για να φιλοξενήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση των δεδομένων σας από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Χρονική διάρκεια διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούνται κατά το χρόνο που ορίζεται κάθε φορά για καθένα από αυτά από την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με το σκοπό επεξεργασίας τους.

Σε περίπτωση έγερσης αγωγών ή αξιώσεων εν γένει τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται έως την αμετάκλητη επίλυσή τους.

Σε περίπτωση που πρόκειται για προσωπικό δεδομένο για το οποίο το υποκείμενο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία του, διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί αυτή και μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Ειδικά για τα στοιχεία επικοινωνίας πελατών και συνεργατών, αυτά διατηρούνται και μετά την εκτέλεση της σύμβασης, με σκοπό την ενημέρωση αυτών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εκτός αν ασκηθεί το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων αυτών.

Δικαιώματα υποκειμένων και τρόπος πρόσβασης και ελέγχου των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία σέβεται όλα τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων δικαιώματά σας. Αναλυτικά διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Δικαίωμα ενημέρωσης για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, διατήρησης και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.
 
2. Δικαίωμα πρόσβασης ανά πάσα στιγμή στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία οι ίδιοι έχετε γνωστοποιήσει στην Εταιρεία
3. Δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης αυτών των δεδομένων σε περίπτωση που διαπιστώσετε ανακρίβεια.
4. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούμαστε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον (α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, (β) ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία και δεν υφίσταται άλλη νομική βάση επεξεργασίας, (γ) είστε γενικά αντίθετοι (δικαίωμα εναντίωσης) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υφίσταται άλλη νομική βάση επεξεργασίας (δ) τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση της εταιρείας
5. Δικαίωμα λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στην εταιρεία σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας), εφόσον είναι τεχνικά δυνατό.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε έγγραφο αίτημα προς την Εταιρεία απευθυνόμενο στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία δεσμεύεται να απαντήσει στο αίτημά σας εντός ευλόγου προθεσμίας αναλόγως της νομικής ή τεχνικής πολυπλοκότητας του αιτήματος και πάντα εντός των προβλεπομένων από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Η Εταιρεία ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων σας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την παρακολούθηση τήρησης των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και της παρούσας πολιτικής. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με αποστολή
 
email στη διεύθυνση info@tekmar1.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό 2104833196-7

Cookies

Η Εταιρεία συχνά κάνει χρήση της τεχνολογίας των Cookies, προκειμένου ενδεικτικά να προβεί σε αποθήκευση ρυθμίσεων που πραγματοποιείται στο λογαριασμό σας και να γίνει έλεγχος και ταυτοποίηση της ταυτότητάς σας, για να διασφαλιστεί η ασφαλής πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας και να εξασφαλίσουμε σωστή και συνεχή λειτουργία αυτής.

Τρόπος αντιμετώπισης και γνωστοποίησης παραβιάσεων

Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα γνωστοποιεί την παραβίαση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, και εντός 72 ωρών εφόσον είναι τεχνικά δυνατό από τη στιγμή που έλαβε γνώση της παραβίασης, στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την επιφύλαξη παραβίασης που δεν ενέχει κίνδυνο για τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dea.gr), στην οποία μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σα με οποιονδήποτε τρόπο.


Η παρούσα Πολιτική ισχύει από 25.05.2018 (ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Κάθε τυχόν επικαιροποίηση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας με ημερομηνία θέσης της σε ισχύ.